องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ยินดีต้อนรับ
  • วิสัยทัศน์

    การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและสภาพแวดล้อมดี

ข่าวสารชาวอบต.ทุ่งหลวง

กิจกรรมชาวอบต.ทุ่งหลวง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.ทุ่งหลวง เราดูแล

9
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)