หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมเด่น | แหล่งท่องเที่ยว | ติดต่อเรา
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ยินดีต้อนรับ
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  เรื่องที่ให้บริการ
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ผลการปฎิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
  รณรงค์ลดระยะเวลาบริการประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฎิบัติงาน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  E-Service
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการให้บริการ
  โครงการ สปสช
  งานสภาท้องถิ่น
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  เบี้ยยังชีพคนพิการ
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
  หนังสือราชการของ สถ.
  กฎหมาย ระเบียบ และมติ กรรมการกลาง
  บทความที่น่าสนใจ
  พรบ. และประกาศเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
 
การประชุมเพื่อหามาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 127 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  เมษายน  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้ออย่างติดเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง จึงประชุมร่วมวางแผนหามาตรการและแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่