หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมเด่น | แหล่งท่องเที่ยว | ติดต่อเรา
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ยินดีต้อนรับ
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  เรื่องที่ให้บริการ
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ผลการปฎิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
  รณรงค์ลดระยะเวลาบริการประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฎิบัติงาน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  E-Service
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการให้บริการ
  โครงการ สปสช
  งานสภาท้องถิ่น
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  เบี้ยยังชีพคนพิการ
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
  หนังสือราชการของ สถ.
  กฎหมาย ระเบียบ และมติ กรรมการกลาง
  บทความที่น่าสนใจ
  พรบ. และประกาศเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 184 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  มิถุนายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจยึดเหนึ่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำรัขของพระมหากษัตริได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล อันจะยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยให้มีความอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุข ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งนืน

3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้องทำนองครองธรรมและจารีตประเพณี

4. เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริต

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่