หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมเด่น | แหล่งท่องเที่ยว | ติดต่อเรา
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ยินดีต้อนรับ
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  เรื่องที่ให้บริการ
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ผลการปฎิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
  รณรงค์ลดระยะเวลาบริการประชาชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  มาตรฐานการปฎิบัติงาน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  E-Service
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการให้บริการ
  โครงการ สปสช
  งานสภาท้องถิ่น
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  เบี้ยยังชีพคนพิการ
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
  หนังสือราชการของ สถ.
  กฎหมาย ระเบียบ และมติ กรรมการกลาง
  บทความที่น่าสนใจ
  พรบ. และประกาศเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
โครงการจัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.ณ หน้าที่ว่าการอำเภอละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.ณ บริเวณชุมชนบ้านเขาหลาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่งหลวง(การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ.ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ.ณ จังหวัดนครสวรรค์-เชียงใหม่
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ณ.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ.
โครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จในกรมหลวงชุมพร ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ.
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่งหลวง (การสานตะกร้าเส้นพลาสติก) ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อ.ละแม จังหวัดชุมพร
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคเอดส์กับบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ.ณ ป.พัฒน์รีสอร์ท ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ รวมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทุ่งหลวง ตามโครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ณ. ณ.เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 ณ.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อ.ละแม จังหวัดชุมพร
 ในวันที่ พ.ศ. ณ.